SẢN PHẨM / About drilube
Nhóm sản phẩm Drilube
Sự bền vững
Thông tin việc làm

Tin tức

  • 2022.06.29

    Đã làm mới giao diện trang chủ

  • 2015.06.16

    Thông báo của tháng 6 năm 2015 thời kỳ dự báo cổ tức.

Nhóm sản phẩm của DRILUBE

Nhóm sản phẩm màng bôi trơn khô được phát triển bằng cách sử dụng tốt nhất công nghệ cao của màng bôi trơn khô.
Nó là một chất phủ hoặc xử lý bề mặt giúp tăng thêm các giá trị cao khác nhau cho các sản phẩm và bộ phận của bạn.